logo biowijzer

 

 

 

Algemene voorwaarden  praktijk

Artikel 1. Definities

 1. De therapeut/praktijk: Praktijk BIOWIJZER onder leiding van Juul Schueler.
 2. De patiŽnt/cliŽnt: de wederpartij van de praktijk BIOWIJZER.
 3. Incidentele adviezen, diagnoses, losse verrichtingen, levering van supplementen en/of medicamenten, dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut/natuurgeneeskundige in opdracht van patiŽnt/cliŽnt worden uitgevoerd.
 4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voortkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut/natuurgeneeskundige enerzijds en de patiŽnt/cliŽnt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de patiŽnt/cliŽnt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de patiŽnt/cliŽnt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut/natuurgeneeskundige zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.
 2. Een overeenkomst tussen de therapeut/natuurgeneeskundige en de patiŽnt/cliŽnt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiŽnt/cliŽnt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
 3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut/natuurgeneeskundige schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
  • De wederpartij ťťn of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  • Voor de wederpartij faillissement of sursťance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beŽindiging of staking van de onderneming.

 Artikel 5. Annulering

 1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vůůr het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de patiŽnt/cliŽnt, wordt niet als annulering beschouwd.
 2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de patiŽnt/cliŽnt geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de patiŽnt/cliŽnt 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiŽnt/cliŽnt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
  • Indien een consult op verzoek van een patiŽnt/cliŽnt wordt verschoven naar een latere datum is de patiŽnt/cliŽnt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het consult en binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.
  • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut/natuurgeneeskundige gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
  • De therapeut/natuurgeneeskundige is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 48 uur vůůr het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de patiŽnt/cliŽnt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 1. De therapeut/natuurgeneeskundige zal alle informatie betreffende de patiŽnt/cliŽnt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voorzover therapeut/natuurgeneeskundige daartoe verplicht is of de therapeut/natuurgeneeskundige toestemming heeft verkregen.
 2. De therapeut/natuurgeneeskundige zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 3. De therapeut/natuurgeneeskundige zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de patiŽnt/cliŽnt verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy anno 2006.

Artikel 7. Tarieven

 1. De tarieven voor consulten, supplementen, medicijnen c.q. losse verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling

 1. Dienstverlening voor particuliere patiŽnten/cliŽnten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut/natuurgeneeskundige tegen overleg van een kwitantie te worden voldaan.
  • Dienstverlening voor patiŽnten/cliŽnten niet zijnde particulieren zal door de therapeut/natuurgeneeskundige volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
  • Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere patiŽnt/cliŽnt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de therapeut/natuurgeneeskundige te betalen.
  • Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiŽnt/cliŽnt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim. De therapeut/natuurgeneeskundige is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De therapeut/natuurgeneeskundige zal de patiŽnt/cliŽnt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De patiŽnt/cliŽnt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de patiŽnt/cliŽnt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De therapeut/natuurgeneeskundige geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiŽnt/cliŽnt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut/natuurgeneeskundige. De therapeut/natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De therapeut/natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiŽnt/cliŽnt door de therapeut/natuurgeneeskundige mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van de therapeut/natuurgeneeskundige voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar Ė eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten Ė verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut/natuurgeneeskundige beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de patiŽnt/cliŽnt.
 6. De patiŽnt/cliŽnt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut/natuurgeneeskundige aansprakelijk wil stellen.
 7. De therapeut/natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen, medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De therapeut/natuurgeneeskundige zal, zover het in zijn/haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Nijmegen, december 2008.

Ingeschreven bij de KvK te Nijmegen onder nummer   09181522

 In verkeer met mijn patiŽnten gelden de bepalingen, de beroepscode en de klacht- en tuchtregeling van de V.B.A.G